Condicions de Contratació d’OlaGo

1. OBJECTE

La producció i execució del servei contractat s’efectuarà en règim d’arrendament de serveis i d’acord amb les clàusules i pactes establerts en un contracte signat per ARRENDATARI (CLIENT) i ARRENDADOR (Olalon SCP, amb CIF J55667612, domiciliada a C/ Méndez Núñez juliol , Entresòl, 43004 Tarragona).

2. VALIDESA DE L’OFERTA

L’oferta econòmica presentada per Olalon S.C.P. serà vàlida els següents 30 dies naturals a partir de la data d’expedició del document.

3. PREU

El preu acordat per a la realització dels serveis serà presentat al CLIENT mitjançant un document de pressupost. Aquest document descriurà tots els serveis contractats. Contràriament, queden exclosos d’aquest preu acordat i seran a càrrec del CLIENT, qui assumirà el seu pagament, qualsevol servei no estipulat en les clàusules indicades a continuació, els serveis d’altres professionals que intervinguin, o les bestretes i bestretes que puguin ocasionar-se per raó de la realització dels treballs objecte d’aquest arrendament de serveis que el CLIENT fa a Olalon SCP Els honoraris queden sotmesos en cada cas al règim fiscal vigent i seran facturats per la societat mercantil. En tot cas, sobre l’import d’honoraris es repercutiran els impostos corresponents al 21% d’IVA (o el percentatge vigent).

4. CONDICIONS DE PAGAMENT

El preu total del servei contractat serà finançat a 12 mesos al 0% d’interès mitjançant intermediació d’una empresa financera externa. Si el CLIENT ho prefereix i ho sol·licita fefaentment, tindrà la possibilitat de pagar el servei en un únic pagament pel qual se li aplicarà un 5% de descompte al preu total sense IVA.

5. CONTINGUT DE LA PRESTACIÓ DE SERVEIS

El projecte s’iniciarà immediatament després de la signatura del contracte d’arrendament de serveis i tindrà una durada exacta de 12 mesos.

6. ESPECIFICACIONS DEL SERVEI DE CREACIÓ DE MARCA

El servei de creació de marca inclou el disseny gràfic d’una marca (logotip, imagotip, cromàtica, tipografia i usos), el disseny de targetes de visita amb la informació proporcionada pel CLIENT i l’adaptació a digital de les imatges de marca necessàries per perfils o suports en línia (incloent perfil i portada de xarxes socials, capçaleres, web, etc). El preu del servei bàsic no inclou en cap cas la creació o adaptació de continguts no especificats, el disseny d’altres aplicacions o suports gràfics de marca, la creació de namings o manuals de marca avançats, o la impressió o gestió de les impressions dels suports dissenyats (targetes de visita o usos de marca) ni d’altres suports.

7. ESPECIFICACIONS DEL SERVEI DE DISSENY WEB

El servei de disseny web inclou el disseny i programació d’una pàgina web mitjançant l’ús de WordPress amb 5 seccions i subseccions bàsiques, com per exemple home, about, serveis, portfoli, bloc, contacte o pàgines legals. El preu del servei bàsic també inclou 12 mesos de manteniment tècnic (solució d’errors de visualització i funcionament no causats per negligències de manipulació del client) i un manual d’utilització i gestió de la pàgina web. El disseny web bàsic no inclou la programació i disseny de seccions o funcionalitats extres, com ara formularis avançats, animacions CSS, elements emergents o qualsevol funcionalitat no per defecte. El preu bàsic del servei tampoc inclou la creació o optimització dels continguts de la pàgina, independentment del format que tinguin (imatges, vídeos, text, HTML, etc.). El preu bàsic del servei tampoc inclou el cost de serveis complementaris al disseny web com són el servei de hosting, registre de domini, certificat SSL, alta de la bústia de correu electrònic, manteniment de contingut, etc.

8. ESPECIFICACIONS DEL SERVEI DE MARKETING ONLINE

El preu bàsic del servei de màrqueting en línia inclou la creació d’una estratègia de màrqueting en línia basat en un informe elaborat a partir de les reunions que Olalon S.C.P. consideri necessàries. El servei també inclou un informe bimensual amb recomanacions i millores per a l’estratègia de màrqueting, segons l’anàlisi interna dels resultats de la mateixa. El servei de màrqueting en línia bàsic no inclou el cost d’implementació d’accions tàctiques, tècniques o estratègiques definides en l’estratègia de màrqueting o en els informes elaborats per Olalon S.C.P.

9. NOVES NECESSITATS

Si durant la producció del projecte es detecten noves necessitats o ampliacions del projecte no previstes en el moment de l’acceptació de l’encàrrec, que puguin suposar un augment del pressupost, Olalon S.C.P. s’obliga a notificar al CLIENT d’aquestes necessitats o ampliacions, i a facilitar-li un pressupost addicional i independent al contracte vigent per dur a terme aquests serveis.

10. MODIFICACIONS DE DISSENY

El client disposarà de dues modificacions en el disseny gràfic de la marca i el disseny de la pàgina web. Els canvis sol·licitats a partir de la tercera versió es facturaran a part com un altre servei complementari, prèvia notificació per escrit per part de Olalon S.C.P. amb les condicions i el preu dels canvis sol·licitats.

11. TERMINIS DE LLIURAMENT

Els terminis de lliurament especificats en el contracte seran considerats una aproximació, ja que estaran subjectes als possibles retards en els terminis de lliurament d’informació per part del CLIENT a Olalon S.C.P. En cas de demora en aquest lliurament, els terminis de lliurament previstos en el contracte seran descartats i es treballarà amb uns nous terminis de lliurament adaptats segons la durada de la demora en el lliurament.

12. DRETS D’EXPLOTACIÓ

Tots els drets d’explotació del producte pertanyen al CLIENT. Així mateix, ambdues parts acorden que Olalon S.C.P. podrà utilitzar la peça exclusivament per a la seva bobina / portafoli.

13. GARANTIA

Si durant la publicació de qualsevol dels serveis contractats hi ha un error per part de OLALON en el contingut de l’encàrrec inicial, el CLIENT disposarà d’un termini de 30 dies naturals de garantia per reclamar la seva rectificació sense cap cost. Un cop hagin transcorregut aquests 30 dies, qualsevol rectificació es pressupostarà a part.

14. RESCISSIÓ DEL CONTRATE

El contracte tindrà una vigència de 12 mesos. El CLIENT podrà desistir del contracte en qualsevol moment, i sense necessitat d’acreditar cap motiu. La rescissió haurà de ser transmesa fefaentment. La rescissió del contracte en cap cas pot suposar l’impagament per part del CLIENT dels imports pendents de pagament, ni tampoc a recuperar en cap cas els imports meritats i / o abonats amb anterioritat.

15. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Si en el muntatge final del producte s’ha utilitzat parcialment material amb drets de propietat intel·lectual facilitades pel CLIENT, els quals tenen prohibida la seva divulgació i / o ús comercial, Olalon S.C.P. queda exempta de tota responsabilitat, que recaurà totalment en CLIENT.

16. DISPOSICIÓ DELS ARXIUS BRUTS

Si el CLIENT vol disposar dels arxius bruts o oberts que s’han generat durant el procés de producció, com ara miniatures, imatges modificades o taules de treball digitals, Olalon S.C.P. es reserva el dret a pressupostar la gestió a part.

17. CONDICIONS D’ÚS

La signatura del CLIENT en cadascuna de les pàgines del contracte implica que el CLIENT ha llegit i accepta la proposta, el pressupost, els terminis de lliurament, les condicions de pagament i totes les clàusules especificades en el contracte i en aquesta pàgina de condicions de ús.